اطلاعیه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص عضویت جدید و حق عضویت و مشارکت

اطلاعیه شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا در خصوص عضویت جدید و حق عضویت و مشارکت

با توجه به راه اندازی مجدد شرکت تعاونی مصرف کارکنان دانشگاه از مورخه 1402/04/01متقاضیان عضویت و یا اعضاء قبلی شرکت تعاونی جهت بهره مندی از خدمات شرکت تعاونی مصرف کارکنان می بایست جهت عضویت یا تکمیل سهام عضویت شرکت تعاونی مصرف کارکنان باشرایط زیر اقدام نمایند.

1402/03/30

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو
عمومی