دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
مزایده اجاره محل سوپرمارکت بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

شماره مزایده: 5000003912000019

تاریخ انتشار: 1400/12/02

مهلت دریافت اسناد: 1400/12/08

مهلت ارائه پیشنهاد: 1400/12/21

لینک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
مزایده واگذاری اجاره محل داروخانه بخش سرپایی بیمارستان حضرت ولی عصر (عج)

شماره مزایده: 5000003912000018

تاریخ انتشار: 1400/12/02

مهلت دریافت اسناد: 1400/12/08

مهلت ارائه پیشنهاد: 1400/12/21

لینک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
مزایده واگذاری اجاره محل اغذیه فروشی و ساندویچی بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

شماره مزایده: 5000003912000017

تاریخ انتشار: 1400/12/02

مهلت دریافت اسناد: 1400/12/08

مهلت ارائه پیشنهاد: 1400/12/21

لینک

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: