سیدحسن خادمی

سیدحسن خادمی

معاون توسعه و مدیریت منابع و برنامه ریزی

شماره داخلی: 2250
تلفن: 07153357094
دانلود رزومه

تحصیلات

کارشناسی ارشد حقوق

آخرین اخبار

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: