پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مدیریت پشتیبانی

شرح وظایف تلفنچی:

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • بازدیدروزانه دستگاه مرکزی تلفن و سایر دستگاهها برای اطمینان از آماده بودن آنها
 • پاسخ به مراجعات تلفنی افراد
 • ارتباط تلفنی داخلی یا خارج دانشگاه و بالعکس را برقرار و پیامهای تلفنی را برابر دستورالعملهای مربوطه انجام می دهد
 • برقراری   ارتباط تلفنی با سایر نقاط کشور و احتمالاً خارج از کشور از طریق شبکه مرکزی تلفن برابر دستور سرپرست مربوطه
 • گردآوری شماره تلفنهای مؤسسات،دانشگاهها و سازمانهای مورد نیاز دانشگاه
 • تهیه لیست شماره تلفنهای داخلی
 • تماس با شرکت مخابرات وپیگیری های لازم برای رفع خرابی خطوط تلفنها
 • انجام تعمیرات جزئی دستگاههای واحد تلفنخانه و اطلاع رسانی معایب و اشکالاتاساسی به سرپرست مربوطه
 • مراقبت لازم از دستگاه های تلفن
 • رعایت مقررات اداری و اختصاصی و مصوبات دانشگاه و مسایل ایمنی و حفاظتی
 • انجام امور مربوطه برابر دستور مقام مافوق