پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

حسابداری پرسنلی

 کارشناس مالی امور بازنشستگان:

نام ونام خانوادگی :

محمد صادق بردبار

تحصیلات :

كارشناس حسابداری

تلفن مستقیم :

3334263

 

  شرح وظایف :

 1. دریافت اعتبار از سازمان بازنشستگی
 2. تنظیم سندحقوق بازنشستگان وموظفین
 3. تهیه لیست بازنشستگان و موظفین جهت ارائه به سازمان با زنشستگی به صورت ماهیانه
 4. تهیه لیست برداشت مازاد اعتبار جهت بازنشستگان فوت شده
 5. مراجعه مداوم به سازمان  بازنشستگی وکنترل لیست های ماهیانه
 6. ثبت کلیه اطلاعات مربوط به حقوق و عائله مندی و اولاد بازنشستگان 
 7. پاسخگوئی به ارباب رجوع (بازنشستگان)
 8. کنترل مدارک مربوط به پاداش و ذخیره مرخصی بازنشستگان
 9. صدورتعهد حقوقی بازنشستگان
 10. صدور اسناد مالی
 11. تهیه صورت مغایرت بانكی
 12. اخذ فیش های واریزی  درآمد از واحدها و ارسال به خزانه به همراه نامه مربوطه
 13. انجام كارهای بیمه عمر
 14. كنترل در یافت درآمدهای ارسالی به خزانه
 15. انجام سایرامورمحوله واگذاری توسط مدیرمحترم امورمالی