پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

حسابداری منابع و تامین اعتبار

كارشناس تامین اعتبار:

نام و نام خانوادگی :

ملیحه عسكری

مدرک تحصیلی :

کارشناس حسابداری

تلفن مستقیم:

3334263

 

وظایف كارشناس تامین اعتبار:

 1. تنظیم درخواست وجه
 2. کنترل دریافت و ثبت تخصیص اعتبارات اعم از (مصوب –اختصاصی – ابلاغی – سایرمنابع )
 3. تامین اعتبارت اسناد و حواله های ارسالی از واحدها ومراکز بهداشتی درمانی بر اساس اعتبار مصوب ابلاغ شده
 4. تامین اعتبارات اسناد و حواله های ارسالی از محل اعتبارات ردیفها پس از پیگیری و اخذ حواله های ابلاغی و موافقتنامه ها
 5. تامین اعتبارات اسناد و حواله های ارسالی از محل اعتبارات اختصاصی
 6. تامین اعتبار اسنادوحواله های ارسالی ازمحل اعتبارات سایر منابع
 7. ابلاغ اعتبارات وصولی از محل ردیف به واحدهای مربوطه
 8. تهیه وتنظیم گزارشات عملکرد  اعتباری جهت مسئولین و واحدها
 9. ایجاد هماهنگی با کلیه واحدها جهت کنترل وضعیت اعتباری
 10. تهیه پاسخ به درخواستهای واحدها
 11. کنترل تطابق اسنادهزینه با بودجه تفضیلی و موافقتنامه ها و کنترل عملکرد اعتبارات
 12. کنترل و اخذ تائیدیه اعتبارات از وزارت بهداشت و خزانه استان
 13. همکاری باکارکنان سازمانهای دارایی ، دیوان محاسبات واعضای تیم حسابرسی
 14. تهیه وتنظیم گزارشات عملكرد اعتباری و صورتحساب ماهانه و سالانه جهت ارائه به دیوان محاسبات و خزانه معین استان
 15. بررسی كلیه اسناد مالی از نظر اعتباری جهت ثبت

انجام هریک ازفرآیندها منوط به هماهنگی با مدیر امورمالی می باشد .