پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting 3

اداره آموزش کارکنان

شرح وظایف کارشناس آموزش کارکنان

شرح وظایف کارشناس آموزش کارکنان همکاری در تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی رشته های مختلف شغلی جهت برنامه ریزیهای لازم بررسی و همکاری لازم در برنامه ریزی جهت تدوین بسته های آموزشی مورد نیاز بر اساس اولویتهای آموزشی برنامه ریزی جهت اخذ مجوز اجرای دوره های آموزشی تععین شده ...

معرفی اداره آموزش کارکنان

معرفی اداره آموزش کارکنان اداره آموزش کارکنان ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی فسا در زیر مجموعه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری قرار داشته و اهم وظایف تعریف شده برای آن به شرح زیر می باشد: انجام مطالعات و پژوهش در زمینه مسائل تخصصی در جهت غنی سازی محتوای برنامه های آموزشی مطالعه ...