پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

اداره بازنشستگی

آقای امان اله آل سعدی

شماره تماس داخلی 280