پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

فرم ها

فرم های منابع انسانی

فرم های منابع انسانی  عائله مندی شاغلین گزینش 01 گزینش 02 بیمه عمر فرم اطلاعات فردی متعهدین ضریبK فرم تبدیل وضع کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تسویه حساب