پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

فرم های منابع انسانی

فرم های منابع انسانی  عائله مندی شاغلین گزینش 01 گزینش 02 بیمه عمر فرم اطلاعات فردی متعهدین ضریبK فرم تبدیل وضع کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تسویه حساب