پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 پرسنل:

مسئول تدارکات وکارپردازی :

داریوش ابراهیم پور

تلفن تماس :

0731-2223615

تلفن همراه :

09179315506

 

کارپرداز:

محمد کاظم یوسف پور

تلفن تماس :

731-2223615

تلفن همراه :

09179336144

 

کارپرداز:

موسی کریم

تلفن تماس :

0731-2223615

تلفن همراه :

09173327904

 

انباردار :

محمد صادق بردبار

تلفن تماس :

731-2220994

تلفن همراه :

09179325470

 

راننده تدارکات :

شمس الدین جاوید نژاد

 

شرح وظایف رئیس اداره تدارکات و کارپردازی:

 • پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه برای دریافت اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی  وارائه پیشنهاد های مفید و لازم برای تأمین آن
 • بررسی آگاهی‌های گرد آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگها ، شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها .
 • بررسی درخواستها و سند مربوط به خرید کالا با توجه به قوانین و مقررات مربوطه
 • تایید وبررسیاسناد مربوط به خرید کالا وخدمات
 • بررسی ومطالعه پیشنهاد های تنظیم شده برای فروش یا تعویض کالا و وسایل اسقاط و غیر اسقاط و نامناسب جهت ارائه به مقام مافوق
 • امضاء پیش‌نویس‌ها و مکاتبات مربوطه
 • تهیه و تنظیم   گزارشهای لازم 
 • راهنمایی  کارپردازان در تهیه اقلام مورد نیاز
 • رسیدگی و امضا اسناد خرید برای تطبیق با مقررات مربوطه
 • کسب  نظرات واحدهای درخواست‌کننده کالا از نظر کنترل چگونگی اقلام خریداری شده پس از تحویل کالا
 • ارائه  راهنماییهای لازم درباره مشخصات و کمیت اقلام تدارکاتی
 • نظارت بر تنظیم اسناد خرید و مدارک ضمیمه آنها
 • نظارت   بر تنظیم دفاتر موجود و مصرفی انبار و نگاهداری حسابها
 • انجام  بررسیهای لازم برای شناخت بازار وآگاهی از نوسانات قیمت‌ها
 • تقسیم کار بین کارپردازان
 • تهیه  گزارشهای لازم از پیشرفتها،مشکلات و کوششهای انجام شده

 

شرح وظایف کارپرداز:

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • رسیدگی  به درخواست‌های رسیده
 • تهیه برگ استعلام بها درمواقع لزوم
 • تهیه حداقل بهای اجناس پیش از خرید وارائه آن
 • تهیه نمونه کالا جهت  تطبیق با مشخصات آن
 • تحویل اجناس خریداری شده به انبار دانشگاه وتحویل رسید .
 • تهیه  سند هزینه اجناس خریداری شده برابر با فاکتور های خرید.
 • دریافت  تنخواه‌گردان

 

شرح وظایف مسئول انبار:

 • دریافت  دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • دریافت  کالای وارده ، کنترل آنها ،امضاء قبوض و فرمها و صورت‌مجلسهای مربوطه
 • تطبیق کالای خریداری شده و تحویل داده شده به انبار با نمونه اصلی
 • تعیین مکان مناسب برای انبار کردن انواع کالاها با توجه به نوع،وزن،حجم و کثرت مصرف آنها
 • صورت برداری  از موجودی انبارها در فواصل معین
 • رسیدگی  موجودی انبارها
 • نظارت بر ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها
 • نظارت بر درستی صدور قبوض و حواله‌های انبار
 • نظارت  بر کارهای مربوط به تحویل و تحول انبارها
 • رسیدگی  گزارشهای ماهانه انبار
 • کنترل  تاریخ مصرف برخی از اقلام مصرفی مانند لوازم خوراکی ، بهداشتی، و... باتوجه به تاریخ انقضای آنها
 • طبقه‌بندی و شماره‌گذاری اجناس و مواد انبار جهت قراردادن آنها در مکان مناسب
 • رعایت اصول بهداشتی و ایمنی و حفاظتی و پیش‌بینی‌های لازم برای پیش‌گیری از حوادث احتمالی مانند آتش‌سوزی، دزدی، ضایعات و فساد
 • کنترل فاکتورها،حواله و سفارشهای کالا
 • تهیهکارتهای انبارو ثبت اقلام در کارتهای مربوطه
 • شرح وظایف رئیس اداره دبیرخانه:
 • نظارت بر دریافت ، ثبت و توزیع نامه های وارده
 • نظارت بر دریافت ، ثبت و ارسال نامه ها
 • دریافت ، نمابرها وثبت و ارسال آنها
 • توزیع و ابلاغ بخشنامه های صادره
 • نگهداری سوابق مکاتبات
 • نظارت بر گردش مکاتبات برای حصول اطمینان از برگشت نامه ها و مدارک مربوطه