پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

معرفی پرسنل

خانم صغری عاطفت امور مربوط به هیئت علمی

خانم غزاله صفدر نژاد امور مربوط به پرسنل رسمی و پیمانی و اداره طرح

خانم زهره ستوده امور مربوط به پرسنل قراردادی اعم از تبصره 3 و 4

خانم زهرا جمال پور امور مربوط به پیام آوران

خانم جلاله جوکار کارگزین

خانم فهیمه خم زده امور مربوط به حضور و غیاب

آقای مهدی غلباش کارگزین

آقای کمال الدین رضایت اداره تشکیلات

آقای حمیدرضا واعظی امور مربوط به بازنشستگان

آقای امان اله آل سعدی کارگزین

خانم زهرا رحیمی کارگزین

خانم الهام آزادی بایگان منابع انسانی