پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معرفی پرسنل

خانم صغری عاطفت امور مربوط به هیئت علمی

خانم غزاله صفدر نژاد امور مربوط به پرسنل رسمی و پیمانی و اداره طرح ، نقل و انتقالات

خانم زهره ستوده امور مربوط به پرسنل قراردادی اعم از تبصره 3 و4 و پرسنل رسمی و پیمانی و شرکتی

خانم زهرا جمال پور امور مربوط به پیام آوران ، کارکنان رسمی و پیمانی و مهندسی مشاغل

خانم جلاله جوکار کارگزین ، کارکنان رسمی و پیمانی

خانم فهیمه خم زده امور مربوط به حضور و غیاب ، صدور گواهی کار ماهیانه ، سامانه های ارزیابی عملکرد ، op و hop

آقای مهدی غلباش کارگزین اورژانس

آقای کمال الدین رضایت کارشناس مهندسی مشاغل

آقای حمیدرضا واعظی امور مربوط به بازنشستگان

آقای امان اله آل سعدی کارگزین معاونت بهداشتی

خانم الهام آزادی بایگان منابع انسانی