پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معرفی مدیر

 

عبدالعظیم کریمی زاده    مدیر منابع انسانی

 تلفن:53350567   داخلی : 280