پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

معرفی مدیر

 آقای امین بخشایی    مدیر منابع انسانی

 تلفن:53350567   داخلی : 264