پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

حضورمدیرمنابع انسانی ومشاور معاونت توسعه درجمع گرم وصمیمی کارکنان مرکز بهداشتی درمانی مقابری با هدف پیگیری ورفع مشکلات مرکز ومطالبات پرسنل