پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

با توجه به برخی از ابهامات در خصوص نحوه احتساب مدت مرخصی زایمان و پیرو نامه 1227/209/د مورخ 24/4/92 معاونت محترم توسعه وزارت بهداشت ، بخشنامه پیوستی ، واصله از وزارت متبوع ، به شرح پیوست به آگاهی می رسد. 

جهت مشاهده بخشنامه ، کلیک کنید.