پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

به زودی سامانه ارتقاء رتبه کارکنان به بهربرداری می رسد.

کلیه کارکنان رسمی و پیمانی که شرایط اخذ رتبه خبره و عالی را دارند ، می بایست از طریق سامانه مذکور اطلاعات درخواستی و مستندات مورد نیاز را ضمیمه نمایند.