Warning: Class '\Joomla\CMS\Document\Renderer\Html\ModulesRenderer' not found in C:\inetpub\wwwroot\develop\libraries\loader.php on line 663
پروژه فاز دوم ساختمان آموزشی و كمك آموزشی دانشگاه

پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

عملیات اجرایی پروژه فاز دوم ساختمان آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه (الحاقی) که از پروژه های مهر ماندگار می باشد بیش از 95% پیشرفت فیزیکی دارد و به یاری خداوند در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد .