پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

کلیه مطالبات کارکنان اعم از حق مسکن ، کمک هزینه لباس  ، جیره غیر نقدی ، کمک هزینه مهد کودک ، حق غذا و ... تا پایان اسفند ماه به کارکنان مشمول پرداخت می گردد.

لازم به ذکر است لیست اسامی کارکنان مشمول  مطالبات مذکور توسط منابع انسانی و کارگزینی های مربوطه تهیه و جهت پرداخت به واحد امور مالی دانشگاه ارسال گردیده است.