• 1401/07/09 - 10:15
  • - تعداد بازدید: 29
  • - تعداد بازدیدکننده: 29
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

پایش و ارزیابی عملکرد حوزه منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی فسا توسط تیم تخصصی وزارت بهداشت

روابط عمومی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا:

پایش و ارزیابی عملکرد حوزه منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی فسا توسط تیم تخصصی وزارت بهداشت

محورهای پایش و ارزیابی شامل:
  • فرآیند های مدیریتی و نوآوری
  • جذب سرمایه های انسانی 
  • نگهداشت سرمایه های انسانی 
  • توسعه سرمایه های انسانی
  • مدیریت اطلاعات
  • گروه خبری :
  • کد خبر : 6989
م کریمی زاده
خبرنگار

م کریمی زاده

تصاویر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: