پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

اداره رفاهی دانشگاه

شرح وظایف کارشناس اداره رفاهی دانشگاه

شرح وظایف کارشناس اداره رفاهی دانشگاه شرح وظایف کارشناس اداره رفاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا به شرح زیر می باشد: 1.اخذ مدارک مورد نیاز مربوط به ثبت نام بیمه درمان تکمیلی کارکنان 2.اخذ مدارک و پرونده های درمانی کارکنان جهت بررسی و ثبت در سامانه 3.تهیه لیست بانکی جهت پرداخت پرونده های درمانی ...

شرح وظایف مسئول اداره امور رفاهی

شرح وظایف مسئول اداره امور رفاهی   شرح وظایف مسئول اداره رفاهی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا به شرح زیر می باشد: 1) مطالعه قوانین ومقررات مربوط به کارکنان ونظارت بر اجرای دقیق وانطباق آن با مواد قانونی مطروحه. 2) برگزاری جلسات در خصوص امور رفاهی کارکنان و ارائه پیشنهادات مفید ...