پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مدیریت پشتیبانی

مدیر خدمات پشتیبانی :

سید حسن خادمی

تلفن تماس :

071-53316306

 

سوابق کاری مدیریت خدمات پشتیبانی:

 • رییس امور اداری
 • سرپرست معاونت پشتیبانی
 • مسئول امور قراردادها
 • مدیر خدمات پشتیبانی

 

واحدهای زیرمجموعه :

 1. دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی
 2. اداره تدارکات وکارپردازی
 3. اداره خدمات عمومی شامل واحدهای :

الف- دبیرخانه 

ب- خدمات تنظیفات 

پ- نقلیه 

ت- فضای سبز

ث- تلفنخانه

دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی :

معاون اجرایی مدیریت خدمات پشتیبانی :      عماد الدین دانا

تلفن تماس:2223107-0731

تلفن همراه:09360001523

مسئول دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی :      علی عسکر کریمی

تلفن تماس:2223107-0731

تلفن همراه :09179332602

شرح وظایف مدیر خدمات پشتیبانی :

 1. تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات  تحت نظر
 2. انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات
 3. تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات
 4. تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان
 5. حراست و نگهبانی از تأسیسات و تجهیزات و ملزومات اداری
 6. برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی
 7. برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری
 8. سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه
 9. پیش بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها
 10. پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه واحدهای زیرمجموعه
 11. برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی
 12. برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری خودروها
 13. رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات
 14. پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات
 15. انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها
 16. رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده
 17. امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و ... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی
 18. نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم
 19. شرکت در نشست‌ها و کمیسیونهای گوناگون برابر دستور
 20. بررسی گزارشهای تهیه شده از کارهای انجام یافته و ارائه به مقامات مافوق

 

 

شرح وظایف معاون اجرایی مدیر خدمات پشتیبانی:

 1. نظارت بر نقل وانتقال پرسنل واحدهای زیر مجوعه
 2. نظارت بر حضور وغیاب پرسنل واحدهای زیرمجموعه
 3. نظارت بر کلیه کارهای مربوط به کارپردازی دانشگاه
 4. بررسی  درخواستهای خرید با توجه به قوانین و مقررات مورد عمل برای رد یا قبول آن
 5. پیش بینی  نیازهای سالانه دانشگاه وارائه پیشنهادات لازم
 6. امضاء  نامه‌های اداری برابر با اختیارات داده شده 
 7. نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی وراهنمایی آنان در مواقع لزوم 
 8. بررسی نامه ها وگزارشات ارائه شده توسط کارکنان زیر مجوعه
 9. شرکت در کمسیونها وجلسات مربوطه
 10. تهیه گزارشات لازم از کارهای انجام شده.