پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

توسعه و نوسازی و تحول اداری

پروژه ها

                     پروژه پیشرفت (درصد)                                                                              عكس
ساختمان معاونت غذا و دارو 100  ghazadaru1 1
كلینیك ویژه                                                                       30                     
       clinic1 1       
اورژانس بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) 10  orjans1 1
بخش سرطان بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) 20  saretan1 1
بلوك زایمان بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) 85  zayeman1 1
استراحتگاه همراه بیمار بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) 100  esterahatgah1 1
معاونت بهداشتی 5  behdashti1 1
مركز درمان بستر ششده 90  sheshde
مركز درمان بستر دوگان 90  dogan
مركز درمان بستر زاهدشهر 90  zahed shahr
 مركز درمان بستر نوبندگان 27  nobandegan
سلامتكده طب سنتی 5