پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

حسابداری پرسنلی

رئیس اداره حسابداری پرسنلی:

نام ونام خانوادگی :

نصرت بدیهی

تحصیلات :

دیپلم

تلفن مستقیم :

3338718

 

شرح وظایف :

 1. اجرای احکام صادره تمامی واحدها ودانشگاه
 2. محاسبه حقوق ودستمزد كلیه كاركنان(اعضاء هیئت علمی وغیر هیئت علمی  )
 3. اخذ لیست حقوق و مزایای كلی و نماینده آن
 4. اخذ لیست حقوق و مزایای تفكیكی واحدها  و نماینده آن
 5. اخذ لیست های كسورات قانونی به صورت كلی و تفكیكی واحدها
 6. اخذ لیست های سایركسورات به صورت كلی و تفكیكی واحدها
 7. ارسال مدارك و مستندات به خزانه جهت وصول هزینه حقوق
 8. اخذ فیش های حقوقی پرسنل
 9. پاسخگویی به تمامی پرسنل درمورد حقوق و مزایا و كسورات آنها
 10. اجرای احكام بازنشستگان به طور كلی
 11. محاسبه حقوق ومزایای بازنشستگان به طور كلی
 12. اخذ لیست حقوق و كسورات مربوطه (اعم از قانونی و سایر كسور)
 13. تهیه فیش حقوقی بازنشستگان
 14. پاسخگویی به مراجعین بازنشسته در مورد حقوق و كسورات آن