پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

نظارت و پایش عملکرد مالی

نام ونام خانوادگی :

كرامت اله اكبری

تحصیلات :

دیپلم

 

نام ونام خانوادگی :

محمد جهان آراء

تحصیلات :

دیپلم

 

نام ونام خانوادگی :

محمدحسن شادمانی

تحصیلات :

كارشناس حسابداری

 

نام ونام خانوادگی :

زینب بهروز

تحصیلات :

كارشناس حسابداری

تلفن مستقیم :

3333238

 

شرح وظایف :

  1. رسیدگی به اسناد هزینه خارج ازشمول و...بیمارستانهای شریعتی –ولی عصر –مرکز بهداشت –اورژانس ،اعتبارات جاری –اختصاصی –مصرف نشده اعتبارات ابلاغی وانطباق اسناد با قوانین و مقررات ،بخش نامه ها –آئین نامه ها ی مالی و معاملاتی دانشگاهها –دستوالعملها
  2. تهیه صورت ریز اشکالات و واخواهی سندها و ارجاع آن به واحدهای مربوطه جهت رفع کم وکسریهای اسنادو رفع واخواهی ها
  3. پیگیری مستمر در مورد رفع اشکالات و واخواهی ها تا رسیدن به نتیجه نهائی و ارسال اسنادبه بایگانی
  4. صدورسند –حواله و برگه سندهای رفع اشکال و واخواهی شده واحدها و ارجاع آن به واحد دفترداری
  5. رسیدگی به اسنادهزینه امورمالی و تهیه صورت ریز واخواهی و اشکالات و کسریهای اسناد و پیگیری تارفع واخواهی
  6. مطالعه قوانین و مقررات و دستورالعمل ها-آئین نامه ها –بخش نامه ها و...و گرفتن اطلاعات از سایت های وزارت خانه ها و...در ارتباط با وظایف محوله
  7. رسیدگی به اسناد  هزینه بیمه روستایی و تهیه صورت ریز اشکالات و واخواهی سندها وارجاع آن به واحدهای مربوطه
  8. انجام سایر امورارجاعی از طرف مدیریت مالی