پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

نظارت و پایش عملکرد مالی

 کارشناس بررسی اسناد و مدارک مالی:

نام ونام خانوادگی :

سمیه جدی

تحصیلات :

كارشناس حسابداری

تلفن مستقیم :

3333238

 

  1. رسیدگی فیزیكی و تعهدی اسناد هزینه ای ستاد
  2. رسیدگی به قراردادها
  3. صدورچك از حساب مشترك
  4. پرداخت حق محرومیت از مطب پزشكان
  5. رسیدگی صورت وضعیت و اسناد كار پردازی پیمانكاران و غیره
  6. وصول بموقع ضمانتنامه های حسن اجرای تعهدات مناقصه پیش پرداخت و كسور وجه الضمان
  7. ابطال بموقع ضمانتنامه ها و زدن سند مربوط به ابطال
  8. كنترل تاریخ سررسید ضمانتنامه ها
  9. انجام سایرامورمحوله واگذاری توسط مدیرمحترم امورمالی