پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

مدیریت مالی

كارشناس درآمد : یوسف كریم زاده

 

شرح وظایف كارشناس درآمد :

  • نظارت بر سایت درآمد و هماهنگی با كارشناسان جهت ثبت به روز اطلاعات
  • پیگیری و نظارت جهت رفع كسورات