پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

مدیریت مالی

مدیر امورمالی :

محسن جابلقاء

تحصیلات :

کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن مستقیم ونمابر:

071-53318077

 

سوابق اجرائی :

  •  مسئول تشکیلات دانشگاه   
  • مسئول آموزش کارکنان
  • مسئول طبقه بندی مشاغل  
  • دبیرشورای تحول اداری وسایرکمیته ها(کمیته اشتغال –پیشنهادات و...)
  • مسئول هیئت تخلفات اداری