پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

حسابداری منابع و تامین اعتبار

بایگان اسناد مالی :

مسئول دفتر مدیر امورمالی :

روح اله بلاغی

تحصیلات :

دیپلم

تلفن مستقیم ونمابر:

0731-3342600

 

شرح وظایف :

 1. دریافت کلیه نامه هایی که دستور   بایگانی شود   دارد و سوابق پرونده و پیشنویس های صادره ازدبیرخانه وواحدهای مختلف داخلی .
 2. مطالعه پیش نویس های صادر شده ونامه هایی که باید بایگانی شود .
 3. طبقه بندی وتعیین موضوعاتی که نامه باید تحت آن عناوین بایگانی شود .
 4. تشکیل پرونده وتعیین وثبت شماره پرونده روی نامه ها یا پیشنویس نامه ها .
 5. ثبت شماره نامه دردفاتر راهنمایی بایگانی .
 6. تقسیم کردن کارهــایی که باید درپرونده ها جایگزین شود باتوجه به سیستم بایگانی موجود .
 7. کوشش در انجام بایگانی کارهای رسیده به بایگانی درهمان روز .
 8. مراقبت ونظارت در تحویل دادن ســوابق وپرونده ها وانجام اقدامات لازم برای اعاده آن ها در صورتتاخیر .
 9. راهنمایی وهماهنگ كردن کار بایگانها وهمکاری لازم درامور بایگانی ورفع مشکلات بایگانها .
 10. کوشش دربهبود کیفیت نگهداری پرونده ها ازنظر وضع محل وجلوگیری از آسیب های ناشی از رطوبت، نور ، گردوخاک ، آتش سوزی و غیره .
 11. تهیه پیش نویس مکاتبات بایگانی در صورت لزوم .
 12. اقدام لازم جهت گرفتن ملزومات ودیگر وسایل مورد نیاز در بایگانی .
 13. پاسخگویی وراهنمایی های لازم به مراجعه کنندگان .
 14. انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم .