پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

حسابداری منابع و تامین اعتبار

 متصدی اموردفتری و تحصیلداری :

نام و نام خانوادگی :

كورش رحیم نژاد

مدرک تحصیلی :

کارشناس حسابداری

تلفن مستقیم:

3334263

 

وظایف متصدی اموردفتری و تحصیلداری :

  1. بررسی کلیه اسنادمالی  جهت ثبت
  2. نظارت برگزارشات دفترهای مالی (معین –روزنامه کل)
  3. کنترل وتهیه وتنظیم گزارشات ترازماهانه
  4. کنترل مدارک ترازماهانه
  5. کنترل وتطبیق حسابها باسایرادارات مالی
  6. کنترل گزارش ومدارک ترازنهایی
  7. کنترل گزارش ومدارک بستن حسابهادرپایان دوره مالی
  8. تهیه وکنترل گزارشات عملکردحسابها درپایان دوره مالی
  9. همکاری باکارکنان دیوان محاسبات واعضای تیم حسابرسی