پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

حسابداری منابع و تامین اعتبار

مسئول صدور چك :

نام و نام خانوادگی :

محسن كاشف

مدرک تحصیلی :

کارشناس حسابداری

تلفن مستقیم:

3334263

 

نام و نام خانوادگی :

محمد حسین صادقی

مدرک تحصیلی :

کارشناس حسابداری

تلفن مستقیم:

3334263

 

شرح وظایف مسئول صدور چك :

  • دریافت اسناد هزینه رسیدگی شده
  • صدورچك جهت اسناد مربوطه وارسال جهت امضاء
  • تحویل چك های امضاء شده به افراد ذینفع واخذ رسید
  • تحویل چك های امضاء شده به افراد ذینفع و اخذ رسید