پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

اداره حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت

رئیس اداره اموال :

محمداسماعیل خسروانی

کارشناس اداره اموال :

محمد نژادمحمود آبادی

تلفن :

2220995-6

داخلی 267

 

وظایف کلی اداره وروند انجام کار:

کنترل ورسیدگی به امور اموال دانشگاه واحدهای تابعه که با نظارت حضوری و طی صورتجلسه های رسیده و فرستاده و رسید انبارهای اسناد انجام می گردد.