پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

مدیریت امـور مالـی

 معاون مدیر مالی :

نام و نام خانوادگی :

پریوش روحانی

تحصیلات :

کارشناسی ارشد مدیریت

تلفن مستقیم ونمابر:

0731-3333238

 

شرح وظایف :

  •  پیگیری امورارجاعی از طرف مدیر امورمالی
  • مطالعه قوانین و مقررات و پاسخگویی به مراجعین پرسنلی و غیر پرسنلی بر اساس مستندات قانونی
  • انجام وظایف محوله در غیاب مدیر امور مالی
  • شركت در جلسات ،ماموریت ها به عنوان  نماینده مدیر امور مالی
  • تهیه پیش نویس مكاتبات ارجاع شده
  • پاسخگویی به مدیر مالی در موارد قانونی وارائه مستندات قانونی
  • مسئولیت رسیدگی به اسناد و مدارك مالی