پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting 3

آموزش کارکنان

 • همکاری در تعیین نیازها و اولویتهای آموزشی رشته های مختلف شغلی جهت برنامه ریزیهای لازم
 • بررسی و همکاری لازم در برنامه ریزی جهت تدوین بسته های آموزشی مورد نیاز بر اساس اولویتهای آموزشی
 • برنامه ریزی جهت اخذ مجوز اجرای دوره های آموزشی تععین شده بر اساس نیازسنجی
 • انجام هماهنگی با رابطین آموزشی یا واحدهای آموزشی مسئول برگزاری دوره ها از جهت برگزاری بهینه دوره های آموزش
 • نظارت و ارزشیابی دوره های آموزشی برگزار شده از طریق بازدید مداوم و تنظیم پرسشنامه های مربوط و ارائه گزارشات لازم
 • نظارت بر انجام آزمونهای دوره های آموزشی
 • تجزیه و تحلیل نتایج برگزاری دوره های آموزشی مختلف جهت تجدید نظر در محتوا و نحوه اجرای دوره ها
 • همکاری و نظارت بر صدور گواهینامه های پایان دوره های آموزشی
 • مطالعه بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه و ارائه راهنامییاهای لازم به رابطین آموزشی
 • مطالعه و بررسی کمی و کیفی آموزش ضمن خدمت کارکنان و برنامه ریزی لازم جهت رفع نیاز آنها
 • شرکت در سمینارها و همایشهای مربوطه و ارائه گزارشات لازم
 • همکاری در طراحی و تجدبد نظر در شناسنامه آموزشی کارکنان و تنظیم و تکمیل فرمهای مربوطه
 • شرکت در دوره های آموزشی مربوط در راستای ارتقاء توانمندیهای شغلی و بکارگیری نتایج در انجام وظایف محوله
 • ارائه طرح و پیشنهادات که به تصویب مراجع ذیربط رسیده باشد