پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting 3

آموزش کارکنان

اداره آموزش کارکنان ضمن خدمت دانشگاه علوم پزشکی فسا در زیر مجموعه مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری قرار داشته و اهم وظایف تعریف شده برای آن به شرح زیر می باشد:

 1. انجام مطالعات و پژوهش در زمینه مسائل تخصصی در جهت غنی سازی محتوای برنامه های آموزشی
 2. مطالعه و بررسی در زمینه روشهای بهبود مدیریت و كاربرد آن در برنامه ریزی آموزشی
 3. بررسی و شناخت نیازهای آموزشی و تخصصی مدیریت و كاركنان در سطوح مختلف شغلی
 4. نظارت بر برنامه های آموزشی

اهداف اداره آموزش کارکنان :

 • نظام مند نمودن فرآیند آموزش كاركنان
 • گسترش دانائی ها در سطوح مختلف كاركنان به عنوان محور توسعه سازمان ومزیت رقابتی
 • توسعه توانمندیهای نگرشی ، دانشی و مهارتی كاركنان برای انجام بهینه وظایف
 • توسعه فرهنگ شایسته مداری از طریق استعدادیابی و پرورشمدیران

ارزشها و اصول سازمانی اداره آموزش

ارزشها و اصول پویا و اساسی اداره آموزش برگرفته از ارزشهای دانشگاه علوم پزشکی فسا عبارتست از :

1- ارزشهای عام انسانی مرتبط با سازمان

دانش مداری :تجاربت انباشت شده در بیش از نیم قرن فعالیت سازمان ، همچنین ضرورت بهره مندی از دانش روز و حركت همگام با تحولات ، دانش مدار بودن را به عنوان یك ارزش اساسی برای سازمان ایجاب می كنند .

2- ارزشهای خاص مبتنی بر قوانین و وظایف ذاتی سازمان

توسعه سرمایه انسانی :مهمترین سرمایه دانشگاه منابع انسانی آن است كه سازمان خود را متعهد به ایجاد فضایی جهت رشد و توسعه آنها و دست یابی به موقعیت برتر در این زمینه می داند .

استراتژیها

 • اداره آموزش کارکنان استراتژی خود را به شرح زیر اعلام می نماید :

ارائه دانش ، مهارت و نگرش مورد نیاز كاركنان جهت انجام مطلوب وظائف :

یكی از اصلی ترین نقشهای آموزش در سازمان ، یاددهی مهارتها ، دانش و نگرش مورد نیاز كاركنان جهت انجام بهینه وظایف خود می باشد . این نقش ، نقشی است در آینده نیز وجود خواهد داشت و تنها محتوای آن برحسب روند تحولات مشاغل تغییر می یابد .

 • پیوند بین آموزش و نیازهای كسب و كار :

به علت چالشهای مربوط به عوامل متغیر و ناپایدار محیطی ، بسیاری از مسائل و نیازهای سازمانی قابل پیش بینی نیستند و این امر موجب می گردد نیازهای آموزشی قابل پیش بینی قطعی نباشند . لذا بخشی از نیــازهای آمــوزشی متناسب با مسائل سازمان هنگــامی كه رخ می دهند شناسایی طراحی و اجرا می گردند. در این شرایط برنامه های آموزشی دقیقاً متناسب با نیازهای سازمانی و شرایط كسب و كار تدوین و اجرا می گردد .

 • تولید و تسهیم دانش :

یكی از مهمترین نقشهای آموزش ، تربیت و پرورش كاركنان است بر اساس این دیدگاه نقش آموزش صرفاً انتقال دانش و مهارت به كاركنان نیست ، بلكه بایستی با فراهم نمودن فضایی دانش مدار ، زمینه را برای پرورش دانشگران در سازمانفراهم آورد .

این فضا می بایست در قالب فرصت برابر آموزشی ، مبتنی بر ارزش افزوده مشاغل در اختیار تمامی كاركنان سازمان قرار گیرد .

بر اساس سند برنامه استراتژیك دانشگاه علوم پزشکی فسا ، نقش و استراتژی آموزش در راستای توسعه منابع انسانی به سمت دستیابی به سازمانی دانشمدارتعیین گردیده است .