پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting 3

اداره مهندسی مشاغل

مهندسی مشاغل

کارشناس طبقه بندی مشاغل : آقای کمال الدین رضایت

امور مربوط به طرح طبقه بندی مشاغل:

  • اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل.
  • تشكیل جلسات كمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل.
  • تهیه صورتجلسات كمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، تهیه و تنظیم مدارك مربوط به كاركنان مشمول    جهت طرح دركمیته به منظور رسیدگی به ارتقاءرتبه وطبقه، انتصاب، تغییر رسته و رشته شغلی ،احتساب سوابق غیررسمی وارفاقی،احتساب مدرك تحصیلی با توجه به قوانین و مقررات مربوط .
  • شناخت وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب مربوط.
  • انجام مطالعات لازم درمورد طبقه بندی مشاغل وتهیه پیشنهادات لازم جهت ارجاع وتصویب درمراجع ذیربط
  • همكاری وانجام فعالیتهای لازم درزمینه پیاده كردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل باهماهنگی واحدهای ذیربط
  • همكاری دراجرای قانون مدیریت خدمات كشوری
  • پاسخگویی وانجام راهنمایی های لازم به مراجعین جهت نیل به حقوق استحقاقی و قانونی كارمندان دانشگاه
  • مطالعه بخشنامه ها ودستورالعمل های مربوطه وارائه راهنمائیهای لازم به مسؤلین وكارشناسان اداری
  • شركت درهمایش ها وسمینارهای مربوطه  وارائه گزارش به مسؤلین ذیربط