پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting 3

تحول اداری

اعضای کمیته سرمایه انسانی:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 امین بخشایی دبیر کمیته سرمایه انسانی
2 عباس نیکنام عضو کمیته سرمایه انسانی
3 کمال الدین رضایت عضو کمیته سرمایه انسانی
4 نرگس محمد پور عضو کمیته سرمایه انسانی
5 سید حسن خادمی عضو کمیته سرمایه انسانی
6 مجید شیبانی عضو کمیته سرمایه انسانی
7 سهراب اثباتی عضو کمیته سرمایه انسانی
8 صغری عاطفت عضو کمیته سرمایه انسانی

اعضای کمیته ساختار و فناوری مدیریت:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 عباس نیکنام دبیر کمیته
2 دکتر مجید نقدی عضو کمیته
3 اسماعیل فیروزی عضو کمیته
4 یوسف کریم زاده عضو کمیته
5 نبی اله کاری عضو کمیته
6 عماد الدین دانا عضو کمیته
7 رسول هنرمند عضو کمیته
8 روزبه دهقان عضو کمیته
9 محسن جابلقاء عضو کمیته
10 سید حسن خادمی عضو کمیته
11 طاهره زبر دست عضو کمیته

کمیته توسعه دولت الکترونیک:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 آرش بردبار دبیر کمیته
2 عبدالعظیم کریمی زاده عضو کمیته
3 علی یار زراعتکاران عضو کمیته
4 صادق مهدوی نیا عضو کمیته
5 محسن رمضانی عضو کمیته
6 عبداله مهرفر عضو کمیته
7 رسول هنرمند عضو کمیته
8 اسماعیل فیروزی عضو کمیته
9 علی خاور عضو کمیته
10 فاطمه شب زنده دار عضو کمیته

کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 احمد جهرمی نژاد دبیر کمیته
2 محس جابلقاء عضو کمیته
3 مجید شیبانی عضو کمیته
4 سعید رنجبری عضو کمیته
5 مجتبی ذوالقدر عضو کمیته
6 سید حسن خادمی عضو کمیته
7 صادق مهدوی نیا عضو کمیته
8 عباس نیکنام عضو کمیته
9 بیتا سادات زگردی عضو کمیته

کمیته مدیریت عملکرد:

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 احمد جهرمی نژاد دبیر کمیته
2 محس جابلقاء عضو کمیته
3 مجید شیبانی عضو کمیته
4 سعید رنجبری عضو کمیته
5 مجتبی ذوالقدر عضو کمیته
6 سید حسن خادمی عضو کمیته
7 صادق مهدوی نیا عضو کمیته
8 عباس نیکنام عضو کمیته
9 بیتا سادات زگردی عضو کمیته