پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting 3

مهندسی سازمان

 1. تهیه تشكیلات مورد نیاز با توجه به توسعه بخش‌های بیمارستانی، پیگیری امور مربوط و انجام مكاتبات لازم جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع و انعكاس نتایج واصله به واحدها
 2. ایجاد یا تفكیك گروههای آموزشی دانشكده‌ها با كسب مجوز از وزارت متبوع و انعكاس نتایج واصله به واحدها
 3. تهیه گزارشات در قالب فرمهای استاندارد در مورد تغییر عنوان پستهای سازمانی با ذكر دلایل جهت وزارت متبوع و انعكاس نتایج واصله به واحدها
 4. بررسی مستمر مجموعه پستهای سازمانی و تطبیق با ردیفهای سازمانی مورد عمل واحدها بمنظور به روز نگهداشتن چارت تشكیلاتی دانشگاه
 5. تطبیق احكام صادره با تشكیلات مصوب
 6. هماهنگی و همكاری با نیروی انسانی بمنظور استخراج پستهای سازمانی بلاتصدی جهت اخذ مجوز استخدامی و نقل وانتقال كاركنان
 7. تهیه و تدوین شرح وظایف کلیه پستهای سازمانی دستگاه
 8. ارایه آمارهای تشكیلاتی، پرسنلی مورد نیاز جهت واحدهای درخواست كننده
 9. تنظیم جداول آماری در قالب فرمهای استاندارد در زمینه‌های مختلف تشكیلاتی جهت ارایه به وزارت متبوع وسازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
 10. بررسی و اقدام در مورد پیشنهاد تبدیل، تغییر عنوان و ایجاد ردیفهای سازمانی واحدهای تابعه دانشگاه و انجام مكاتبات و پیگیری جهت اخذ مجوز از وزارت متبوع و انعكاس نتایج واصله به واحدها
 11. تنظیم فرم تعیین مشخصات استخدامی كاركنان
 12. بررسی و اقدام در مورد حذف و ایجاد ردیفهای سازمانی بر اساس پیشنهادات واصله از کلیه واحدها و انطباق با قوانین و مقررات موجود و انجام مكاتبات لازم از طریق معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با وزارت متبوع جهت اخذ مجوز و اعلام نتایج واصله به واحدها.
 13. بررسی مستمر ساختار سازمانی و تشكیلاتی ، طراحی ساختار جدید مبنی بر نتایج حاصله از بهبود روش ها و پیشنهاد آن به مقامات
 14. بررسی طرح های پیشنهادی برای اصلاح ساختارسازمانی،انجام اصلاحات مورد لزوم در طرح های ارائه شده
 15. استفاده از فنون كمی( نمودارها و شبكه ها ) در برنامه ریزی و كنترل در بهبود نیروی انسانی در سازمان