پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

تماس با ما

لیست شماره تلفن های معاونت توسعه مدیریت و منابع

شماره تماس های تلفنی دانشگاه-تلفنخانه                                                                                                   6-53350995-071

مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
53317113 259 آقای عباس نیکنام مدیریت
53317113 259 آقای رسول هنرمند تشکیلات
53317113 259 خانم کبری رحیمی تحول اداری
53317113 416 آقای عبداله مهرفر-خانم نرگس محمدپور آموزش کارکنان
53350567 256 آقای کمال الدین رضایت طبقه بندی مشاغل
مدیریت کارگزینی
53350567 264 آقای امین بخشایی مدیریت
53350567 280 آقای حمیدرضا واعظی امور بازنشستگی
53350567 280 خانم زهره ستوده- خانم غزاله صفدر نژاد-خانم صغری عاطفت کارگزینی
53350567 261 خانم الهام آزادی بایگانی
53350567 256 آقای مهدی غلباش اینالو مسئول حضور و غیاب
مدیریت امور مالی
53318077 409 آقای محسن جابلقاء مدیریت
53355331 413 آقایان محمدحسن شادمانی،محمدحسین آذر،محمدجهان آرای وخانم زینب بهروز رسیدگی اسناد
53352275 412 خانم سمیه آزادیان دفترداری و تنظیم حسابها
53352275 412 محمد حسین صادقی حسابداری منابع و تامین اعتبار
  413 خانم پریوش روحانی رسیدگی اسناد هزینه امور مالی
مدیریت بودجه
53316302 258 آقای روزبه دهقان مدیریت
53316302 258 خانم فاطمه فرگی کارشناس بودجه
مدیریت توسعه منابع فیزیکی
53356303 277 آقای محمدرضا فیروزی مدیریت
53353106 286 آقایان مهدی داس مه،محمدحسن بهرامی،مهدی علی اکبری،جواد آقاپور کارشناس عمران
53353106 254 علی کدیور کارشناس تاسیسات
53353106 254 مصطفی تشکر کارشناس برق
مدیریت پشتیبانی
    آقای سید حسن خادمی مدیریت
53316306 328 آقای عمادالدین دانا-خانم فهیمه فارسی امور قراردادها
53353615 232 آقای داریوش ابراهیم پور-آقای موسی کریم-آقای محمدکاظم یوسف پور تدارکات و کارپردازی
  230 خانم معصومه توکلی-خانم سهیلا سروی-حمید سبحانی نژاد دبیرخانه
53350118 265 آقای مصطفی طالبی مقدم-خانم مریم بازیار امور رفاهی
  224 آقای یوسف صالح-علیرضا غلام نژاد رنجبر اداره خدمات(نقلیه، فضای سبز،خدمات)
  239 آقای محمدصادق بردبار انبار مرکزی

جهت دریافت فایل PDF قابل جاپ به قسمت زیر  (پیوست ها) مراجعه نمائید.