پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

توسعه و نوسازی و تحول اداری

technology partners

اداره طرح و برنامه

طرح و برنامه