پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

technology partners

بودجه و برنامه ریزی

فرآیند بودجه بخش درمان:

 1. تهیه وتنظیم لایحه بودجه
 2. تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحیه
 3. تهیه وتنظیم وابلاغ بودجه مصوب بیمارستانها ، معاونت غذا و دارو و معاونت توسعه
 4. ابلاغ تخصیص جاری درمقاطع ۳ ماهه ، ۶ ماهه ، ۹ ماهه ،۱۲ماهه و تخصیص های اصلاحی
 5. ابلاغ تخصیص درآمد های اختصاصی و ۵% درآمد
 6. صدور تخصیص درآمد های بیمارستانی ، دارو و تجهیزات پس از وصول آن در پایان هرماه
 7. تهیه و تنظیم آمار بازنشستگان و اختصاص مبلغ پاداش مربوطه به واحدها
 8. ابلاغ بودجه مصوب اصلاحی دانشگاه و تنظیم تفاهم نامه با واحد های تابعه
 9. تدوین شاخص های لازم جهت توزیع عادلانه منابع
 10. تدوین ضوابط اجرایی بودجه
 11. تهیه و تدوین آموزش های كاربردی در راستای توانمند نمودن كارشناسان و برگزاری دوره های آموزشی
 12. تلاش در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی
 13. پیگیری جهت جذب و افزایش میزان اعتبار دانشگاه از محل منابع و ردیف های متمركز وزارتی و یا استانی
 14. مكاتبات با معاونت های دانشگاه ، جهت پیگیری منابع از محل ردیف های متمركز بمنظور افزایش سهم این منابع در دانشگاه
 15. پایش عملكرد منابع اختصاصی و عمومی در بخش بودجه جاری