پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

technology partners

بودجه و برنامه ریزی

مدیریت:

روزبه دهقان

شماره تماس مستفیم:

071-53316302

 

شرح وظایف مدیریت بودجه:

 1. تهیه و ابلاغ بخشنامه بودجه دانشگاه به واحدهای تابعه براساس بخشنامه کلی بودجه کشور و مصوبات هیات امنا
 2. تهیه پیش نویس برنامه های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت دانشگاه با همکاری دیگر واحدها
 3. همکاری با دیگر واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی آنها
 4. جمع آوری بودجه های پیشنهاد شده توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات پیشنهادی
 5. تلفیق و تنظیم بودجه پیشنهاد شده در قالب اهداف و خط مشی های دانشگاه
 6. ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدها و نظارت بر اجرای بودجه از طریق مراقبت در نحوه مصرف و اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها
 7. بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و توجیه واحدها در خصوص مفاد بخشنامه ضوابط تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی و نیز ضوابط اجرای بودجه سنواتی
 8. نگهداری حساب اعتبارات بر حسب برنامه‌ها و فصول هزینه و تهیه جداول و آمارهای ماهانه از وضعیت تأمین اعتبارات مصوب
 9. تهیه و تدوین گزارشات بودجه‌ای و هماهنگی با امور اداری و مالی برای اطلاع از میزان هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌ها بمنظور تنظیم بودجه تفصیلی پیشنهادی
 10. تهیه و تنظیم اصلاحیه‌های متمم بودجه تفصیلی دانشگاه
 11. انجام سایر امور مرتبط

اسامی پرسنل:

 1. خسرو عماد آبادی(مسئول طرح و برنامه و کارشناس عمرانی)
 2. فاطمه فرگی

شرح وظایف كارشناس بودجه:

 1. نظارت بر تكمیل فرمهای تنظیم بودجه
 2. بررسی اعتبارات درخواستی واحدها واخذ توضیحات لازم از مسئولین امور در مورد بودجه پیشنهادی
 3. نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه وتهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل
 4. پیش بینی درآمد وبرآورد هزینه فعالیتها ،طرحها وبرنامه ها
 5. اظهار نظر در مورد پیشنهاد واحدها برای استخدام از نظر مالی
 6. تهیه نمودار وآمارهای مورد نیاز وتجزیه وتحلیل آنها
 7. تهیه بخشنامه های لازم برای راهنمایی های مسئولین واحدها به منظور دریافت اطلاعات وآمار مورد نیاز
 8. شركت در كمیسیونهای مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها ودفاع از آن در مراجعه ذیصلاح
 9. نظارت بر تعیین تخصیص اعتبارات فعلی وابلاغ آن به اداره كل امور مالی جهت اجرا
 10. بررسی وتهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم
 11. اظهار نظر در مورد قوانین وآیین نامه ها ومقررات مربوطه
 12. ارائه گزارشات بودجه ای ومالی ادواری به ریاست یا معاونین حسب مورد
 13. پیگیری مستمر اعتبارات مورد نیاز دستگاه اجرایی
 14. انجام سایر امور محوله مطابق دستور مقام مافوق وبرابر مقررات