پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

دستورالعمل

دستورالعمل

دستورالعمل دستورالعمل ضوابط تمدید قرارداد مستخدمین پیمانی دستورالعمل نقل و انتقالات دستورالعمل اجرایی استفاده از مأموریت آموزشی دستورالعمل تبدیل وضع كارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی دستورالعمل كسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تعطیل دستورالعمل مرخصی های استحقاقی،استعلاجی ...