پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

officeفرم تبدیل وضع كاركنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

docبخشنامه کسر کسور بازنشستگی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان قبل از سال 1379

docبخشنامه ارزش مدرك تحصیلی

docبخشنامه واگذاری برخی اختیارات

docاحتساب سنوات كسورات بازنشستگی

officeافزایش كمك هزینه اقلام مصرفی

docعدم اعمال تفاوت تطیبق در محاسبه اضافه کار

docلغو قرارداد نیروهای پیمانی و قراردادی تبصره 3ماده 2

docرفع ابهامات دانشگاه ها نسبت به موضوعات مختلف از دفتر مدیریت منابع انسانی

docبخشنامه رشته های مازاد بر نیاز(جدید)

docامتیاز فوق العاده ایثارگری فرزندان شاهد

docبخشنامه مربوط به جوابیه تقلیل ساعت كار كاركنان توسط كمیسیونهای پزشكی

docبخشنامه مربوط به داوطلبان استخدام دارای تابعیت مضاعف

docبخشنامه قانون ارتقاء بهره وری پرستاران

jpgبخشنامه مربوط به حق بیمه و كسر كسور بازنشستگان

pdfپرسش و پاسخ های متداول در رابطه با قانون ارتقاء بهره وری كاركنان نظام بالینی سلامت

docنحوه تبدیل وضعیت كاركنان قراردادی ایثارگر - اصلی 2

docكسر كسور بازنشستگی از فوق العاده جذب

docبخشنامه مربوط به ابهامات مرخصی زایمان