پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

بخشنامه ها

بخشنامه های مربوط به طبقه بندی مشاغل

بخشنامه های مربوط به طبقه بندی مشاغل بخشنامه لزوم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل جدید در استخدام ابلاغ طرح طبقه بندی مشاغل ضوابط اجرایی ارتقای رتبه كاركنان بخشنامه ایجاد متمركز طبقه بندی مشاغل كارگری مشمول قانون كار بخشنامه مربوط به سنوات قراردادی و شركتی كاركنان در طرح ارتقای بهره وری پرستاران بخشنامه ...

بخشنامه های مربوط به كاركنان غیر هیئت علمی

بخشنامه های مربوط به كاركنان غیر هیئت علمی فرم تبدیل وضع كاركنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی بخشنامه کسر کسور بازنشستگی مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان قبل از سال 1379 بخشنامه ارزش مدرك تحصیلی بخشنامه واگذاری برخی اختیارات احتساب سنوات كسورات بازنشستگی افزایش كمك هزینه اقلام مصرفی عدم اعمال ...

بخشنامه های مربوط به كاركنان هیئت علمی

بخشنامه های مربوط به كاركنان هیئت علمی  بخشنامه ضریب افزایش حقوق اعضای هیئت علمی ملاك محاسبه جبهه داوطلبی تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیئت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی چگونگی برقراری پایه های ایثارگری هیئت علمی