پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

شرح وظایف کارشناس اداره رفاهی دانشگاه علوم پزشکی فسا به شرح زیر می باشد:

1.اخذ مدارک مورد نیاز مربوط به ثبت نام بیمه درمان تکمیلی کارکنان

2.اخذ مدارک و پرونده های درمانی کارکنان جهت بررسی و ثبت در سامانه

3.تهیه لیست بانکی جهت پرداخت پرونده های درمانی تایید شده بیمه تکمیلی به کارکنان

4.صدور معرفی نامه جهت استفاده کارکنان از مراکز اقامتی

5.صدور معرفی نامه جهت استفاده کارکنان از بیمه اتومبیل

6.اخذ مدارک دانش آموزان ممتاز (فرزندان پرسنل) و ارسال آن به واحد امور مالی جهت بهرمندی کارکنان از مزایای مربوطه

7.توزیع بلیط و معرفی نامه مراکز دارای تخفیف جهت استفاده کارکنان

8.تهیه و توزیع بن های سبد کالای رمضانیه به کارکنان

9.انجام سایر خدمات اداری طبق دستور مسئول مافوق