پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

شرح وظایف مسئول اداره رفاهی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا به شرح زیر می باشد:

1) مطالعه قوانین ومقررات مربوط به کارکنان ونظارت بر اجرای دقیق وانطباق آن با مواد قانونی مطروحه.

2) برگزاری جلسات در خصوص امور رفاهی کارکنان و ارائه پیشنهادات مفید ومنطقی .

3) شرکت در جلسات وکمیته ها بر حسب ضرورت.

4) پیش بینی احتیاجات پرسنلی واقدام در مورد تامین نیازهای مربوط .

5) همکاری در انعقاد قراردادهای بیمه وسایر امور رفاهی.

6) بررسی روش های مناسب و ساده کردن مراحل انجام کار بطریق حذف مراحل زاید فرآیند ، کنترل فرم ها وتهیه فرم های جدید .

7) همکاری در ایجاد هماهنگی برنامه های رفاهی ، تفریحی و ورزشی کارکنان بمنظور هر چه مفید تر کردن آنها .

8) شرکت در سمینارها ، کمیته ها وکنفرانسهای مربوط به امور رفاهی کارکنان و پیشنهاد نظرات اصلاحی در انجام بهینه امور

9) انجام سایر امور محوله توسط مقام مافوق مطابق مقررات

10) فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان دانشگاه در حدودمقررات وبا در نظر گرفتن امکانات فنی ومالی.

11) اعطای وامهای ضروری