پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

مناقصات

موضوع

شرایط

واگذاری بخش های نوار قلب،نوار مغز،تست ورزش،خونگیری آزمایشگاه ، تزریقات و پانسمان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) شهرستان فسا به صورت مشارکت با بخش خصوصی- سال 1397

فایل PDF

مناقصه سلف- سال 1397

فایل PDF

واگذاری امور نقلیه دانشگاه و واحدهای تابعه

 ، خرید دستگاه آزمایشگاهی hplc  واحد معاونت غذا ودارو

، واگذاری  اسکن و خلاصه گیری پرونده های واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان دکتر علی شریعتی – سال 1397

فایل PDF

انجام خدمات و تنظیفات و تهیه مواد اولیه تنظیفات بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا- سال 1398

فایل PDF
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( نوبت اول )
کلینیك فیزيو تراپي بیمارستانهاي دکترشريعتي و حضرت ولیعصر(عج) فسا
- سال 1398
فایل PDF

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي ( نوبت اول )

واگذاری احداث فوندانسیون دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی فسا- سال 1398

docx

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي ( نوبت اول )

انجام حسابرسی دانشگاه علوم پزشکی فسا و واحدهای تابعه - سال 1398

docx

تامین مواد اولیه:

1)جهت طبخ وتوضیع غذای دانشجویان وپرسنل دانشگاه علوم پزشکی فسا

2)جهت طبخ وتوضیع غذای بیماران وپرسنل بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

3)جهت طبخ وتوضیع غذای بیماران وپرسنل بیمارستاندکتر علی شریعتی

فایل PDF

واگذاری انجام گزارشهای سی. تی. اسکن(ct)وام.آر.آی(MRI)بیمارستان دکتر علی شریعتی

فایل PDF

 

 

 

مزایده ها

موضوع

شرایط

فروش خودرو های دولتی فرسوده- سال1397

فایل PDF

 

فروش خودرو های دولتی فرسوده- سال 1397

 
فایل PDF

واگذاری مرکز سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت

، واگذاری خشک شویی دانشگاه علوم پزشکی فسا 

، واگذاری  سوپر مارکت  بیمارستان دکتر علی شریعتی

- سال 1398

فایل PDF
اغذیه فروشی و سوپر مارکت  بیمارستان حضرت ولی عصر (عج) سال 1398 docx
اجاره محل داروخانه کلینیک دستغیب ویاسایی
فایل PDF
جاره محل داروخانه کلینیک دستغیب ویاسایی فایل PDF