پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

شرح وظایف مدیر مالی :

 • تهیه وتدوین صورتهای مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امورمالی و محاسباتی وتنظیم  حسابها بر اساس آئین نامه ومقررات حاکم بر تحریر دفاتر وضوابط مربوطه وصحت وسلامت آنها وتهیه گزارشات موردی مدیریت
 • نظارت بر عملکرد مالی رئیس حسابداری  واحدهای اجرائی تابعه و واحدهای وابسته
 • نظارت وهماهنگی در اجرای قوانین ومقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و حفظ وحراست از اسناد و دفاتر مالی
 • تبادل اطلاعات مالی موسسه حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول موسسه مکاتبه با واحدهای تابعه دانشگاه حسب ضرورت
 • نگهداری وتحویل وتحول  وجوه نقدینه ها وسپرده ها واوراق بهادار وپیگیری ونظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهای موسسه
 • اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها بر اساس شکل متحدبه منظور ایجاد وحدت رویه وقابلیت مقایسه گزارشات  مالی بین موسسات پس از تصویب رئیس موسسه و هیئت امناء.
 •  شناسایی ونگهداری حساب مقداری و ریالی اموال ،ماشین آلات و تجهیزات ودارائی ها ی موسسه
 •  اطلاع وکنترل کلیه تفویض اختیارات جهت امضاءها ی مجاز در مصرف منابع وفراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان
 •  اجــــرا ی  آن بخش از عملیـــات مالی موسسه که درچارچوب بودجه  تفضیلی مصوب هیئت امناء برعهده مدیر امورمالی می باشد
 •  پیگیری و به روزرسانی مانده حساب های سنواتی
 •  نظارت براجرایی نمودن روش های متداول حسابداری درموسسه و اجرای دستورالعملهای پیش پرداخت و علی الحساب ، تقسیط بدهی و تضمینات و انبارگردانی ،رسیدگی ،دارائی های ثابت وتنخواه گردان و مسئول اجرای این فرآیند

واحدهای زیر نظر :

 • اداره حسابداری منابع وتامین اعتبار
 • اداره حسابداری پرسنلی(شاغلین و بازنشستگان)
 • اداره نظارت و پایش عملكرد مالی
 • حسابداری سایر واحدها (اورژانس –دانشگاه و...)