پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

technology partners

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

شرح وظایف بودجه بخش آموزش عالی وتحقیقات :

 • جمع آوری اطلاعات از واحدهای مختلف وتوزیع اعتبارات
 • تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی براساس سیاستهاوضوابط بودجه کل کشور
 • ابلاغ بودجه مصوب وتخصیص آن به هریک از واحدهای تابعه
 • نظارت براجرای صحیح مقررات بودجه ازطریق ارائه راهنمائیهای لازم ومراقبت درنحوه هزینه کرد آن
 • ابلاغ اعتبارات درآمدهای اختصاصی کلیه واحدها ی ذیربط
 • مبادله موافقت نامه های مربوطه بامراجع ذیصلاح

شرح وظایف بودجه طرحهای عمرانی :

 • ارتباط مستقیم باسازمان های ذیربط وتخصیص طرحهای عمرانی
 • مبادله موافقتنامه پروژه های عمرانی دانشگاه باسازمان های ذیربط
 • ابلاغ اعتبار طرحهای عمرانی بهداشتی درمانی به مدیران محترم واحد هایتابعه دانشگاه
 • تهیه لیست پروژه ها با همکاری واحدها وامورفنی وذیحسابی طرحهایعمرانی دانشگاه وارائه آن به سازمانهای ذیربط  
 • هماهنگی درون بخشی وبرون بخشی درخصوص پروژه های عمرانی دانشگاهبامسئولین
 • انجام کلیه مکاتبات باواحد های تابعه ، مسئولین محترم دانشگاه ، استانوکشور
 • اعلام مشکلات طرحهای عمرانی به مسئولین محترم دانشگاه ، استان وکشور
 • جمع آوری اطلاعات ومکاتبات واحد های تابعه درخصوص طرحهای نیمه تمامواحداثی  

 

مشكلات و چالشهای پیش رو در بودجه:

 • مهمترین مسئله كوتاه مدت اقتصاد در دستگاههای دولتی ایران كسری بودجه است
 • كسری بودجه سازمانهای دولتی و استانی داستانی ادامه دار است
 • اولین اثركسری بودجه ، افزایش فشار بر هزینه هاست.افزایش فشار بر هزینه بدون تغییر درسیاستها ، فرآیندها و روشها، باعث كاهش كیفیت و كمیت ارائه خدمات میشود
 • كاهش كیفیت و كمیت ارائه خدمات باعث ایجاد نارضایتی شود

 

آثاردیگر كسری بودجه:

 • سیستم به عنصری غیر قابل پیش بینی تبدیل میشود
 • پتانسیل تورمی بوجود می آید
 • ممکن است بی انضباطی مالی شكل بگیرد.
 • اعمال مدیریت درشرایط كسری بودجه هزینه هایی دارد
 • شرط موفقیت ، قبولاین هزینه هاست
 • برای اداره امور لازم است سیاستهای جدیدی اتخاذ گردیده و فرآیندها و روش های انجام كار به روز شود.

 

فرصتهای پیش رو   :

 • اعتقاد سازمان های مرتبط به ساماندهی
 • قرار گیری در فاز زمانی مناسب


تهدیدهای پیش رو  :

 • وجود مراكز تصمیم گیری موازی در ارائه خدمات درمانی  
 • واقعی نبودن نرخ تعرفه های خدمات درمانی  
 • ناكافی بودن اعتبارات دانشگاه با هزینه های‌ اجتناب ناپذیر
 • کسری شدید اعتبارات جاری و عمرانی بخش بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
 • عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی سازمانهای بیمه گر
 • پایین بودن حقوق و دستمزد پرسنل بهداشت و درمان نسبت به سایر سازمانها  
 • یکسان نبودن تعرفه ارائه خدمات درمقایسه بخش خصوصی با دولتی

 

نقاط قوت : 

 1. دارا بودن پتانسیل کاری از سوی سیستم
 2. وجود انگیزه های جذب متخصصین در جهت افزایش درآمد
 3. اعتقاد مدیریت ارشد سیستم به اصلاح امور

 

نقاط ضعف 

 1. خالی بودن قسمتی از پستهای سازمانی و عدم همخوانی چارت فعلی با فعالیتها ی موجود بدلیل ایجاد بخشهای جدید درمراکز
 2. قدمت بالای بیمارستانهای تحت پوشش و فرسودگی ساختمانی و تاسیساتی
 3. پایین بودن سطح رضایتمندی کارکنان
 4. بی ثباتی مدیریتی

هدف کلی :

 • افزایش درآمد اختصاصی و توزیع عادلانه منابع مالی در بین واحدهای تابعه دانشگاه  

اهداف اختصاصی:

 • استقرار نظام جامع مدیریت منابع مالی در سیستم  
 • حرکت بسوی استقرار بودجه ریزی عادلانه در سیستم و گذار ازروش چانه زنی

استراتژیها

 • افزایش درآمدها
 • کاهش هزینه ها و جلوگیری ازپرت منابع
 • افزایش منابع
 • توزیع منابع بصورت عادلانه و شفاف
 • افزایش هماهنگیهای درون و برون بخشی

 

فعالیت ها

۱- افزایش درآمد :

 • دریافت اطلاعات  و طبقه بندی آنها
 • اعلام حد انتظار افزایش درآمد به واحدها
 • افزایش ویا ایجاد ظرفیتهای کاری جدید درآمدزا مانند جذب متخصص
 • فعال نمودن داروخانه سرپایی – افزایش تختهای ویژه و ...)
 • پایش مراکز درخصوص افزایش وصول درآمد 
 • تشویق معنا دار مدیران و کسانی که دراین افزایش نقش  داشته اند

 

۲ ـ كاهش هزینه ها   :

 • عدم ایجاد تعهدات كاری جدید
 • حذف بعضی ازتعهدات ایجاد شده
 • برنامه ریزی مناسب كاری پرسنل
 • ادامه واگذاری دقیق وحساب شده به بخش خصوصی   
 • كاهش هزینه های مصرفی آب ، برق ، تلفن و گاز
 • كاهش هزینه های لوازم پزشكی مصرفی و دارو
 • نگهداری بهینه ازابنیه ، تاسیسات و تجهیزات پزشكی و غیر پزشكی
 • حذف انبارهای غیر ضرور
 • پرداخت اضافه كاری در جهت افزایش كیفیت خدمات ودر صورت نیاز مبرم با دعوت بكار صورت گیرد
 • ساماندهی ماموریتها
 • ساماندهی نیروهای خدماتی 
 • درموافقت بابازنشستگی قبل از موعد دقت شود
 • خودداری ازخریدهای انبوه در طول سال
 • عدم هزینه نمودناز بودجه جاری برای امورات عمرانی وتعمیراتی
 • جلوگیری از هدر رفتن منابع (پیگیری كسورات بیمه ای ، واقعی نمودن مددكاری و جلوگیری از تخفیفهای غیر قانونی  )

 

۳ ـ افزایش منابع:

 • صدورابلاغ جهت فردی ذیصلاح در خصوص:
 • پیگیری ردیف هایوزارتی
 • پیگیری منابع استانی
 • جذب كمك های مردمی
 • مجاب کردن معاونتها در خصوص اداره قسمتی از اداره امور جاری حوزه مربوطه از اعتبارات ردیفها  

 

۴- توزیع منابع بصورت عادلانه و شفاف:

 • مشارکت و حضور فعال معاونتها و صاحبان فرآیند در برنامه ریزیها
 •  دریافت اطلاعات وطبقه بندی آنها
 •  احصائ شاخصها
 •  تهیه نرم افزار مناسب در جهت صدور تخصیصها ولینک آن با مدیریت بودجه
 •  صدور تخصیص و مجاب نمودن واحدها به حرکت در راستای تخصیصهای صادر شده 
 •  افزایش هماهنگیهای درون و برون بخشی
 •  بیان مشكلات وتنگناها با مسئولین ، پرسنل
 •  ارسال نامه برای مقامات وپیگیری های مداوم
 •  اعمال مدیریت منسجم و مشاركتی مالی ( تشكیل كمیته مدیریت منابع مالی)    

 


اقدامات انجام یافته  در گروه مدیریتی بودجه در سالهای اخیر در  این زمینه ها:

 • اعلام استراتژیها ( درسایت دانشگاه ) و موارد مورد انتظار به واحدها در غالب ضوابط اجرایی حوزه معاونت    درابتدای سال
 •  تشکیل کمیته های افزایش درآمدکه منجر به افرایش در آمد دانشگاه تا حد ۴۰ در صد گردید .
 • اعلام حد انتظار درآمد به واحدها .
 •  انجام ارزشیابی واحدها و مدیریتهای تحت پوشش باتوجه به آیتمهای پیشگفت .
 •  افزایش جذب اعتبارات بمیزان ۱۴۰٪ در حوزه بهبود استاندارد جهت خرید تجهیزات بیمارستانی
 •  افزایش جذب سهم بودجه متمم نسبت به سالهای ماضی 
 •  افزایش سهم بودجه عمومی در مقایسه با سالهای ماضی
 •  كاهش سهم بودجه دانشگاه از محل در آمد اختصاصی نسبت به سالهای ماضی
 •  افزایش جذب اعتبارات ردیفهای متمركز نسبت سالهای ماضی
 •  افزایش جذب اعتبارات آموزشی ، پژوهشی و دانشجویی  نسبت به سالهای قبل