پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

technology partners

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

شرح وظایف مدیریت بودجه و برنامه ای دانشگاه :

 1. تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه براساس سیاستها وضوابط بودجه کلکشور
 2. انجام مطالعات و اقدامات لازم درزمینه روشهای نوین سازماندهی منابع مالی درجهت نیل به هدف نهائی دانشگاه
 3. مطالعه وتحلیل روشهای کاهش هزینه های دانشگاه
 4. مطالعه وبررسی بهبود روشها وبازده منابع موجود در دانشگاه
 5. ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحد های تابعه
 6. نظارت براجرای صحیح مقررات بودجه از طریق ارائه پیشنهاد های لازم ونظارت بر نحوه هزینه کرد.

 

 زیر گروههای تحت پوشش :

شرح و ظایف بودجه بخش بهداشت درمان (حوزه سلامت ):

 • تهیه وتنظیم موافقتنامه دستگاه
 • تهیه وتنظیم وابلاغ بودجه مصوب مر اکز بهداشتی درمانیشهری وروستایی ،بیمارستانها ، معاونت غذا ودارو ، معاونت بهداشتی ، معاونت درمان ومعاونتپشتیبانی
 • ابلاغ تخصیص جاری درمقاطع ۳ ماهه ، ۶ ماهه ، ۹ ماهه ،۱۲ماهه و تخصیص های اصلاحی
 • ابلاغ تخصیص درآمد های اختصاصی و۵% درآمد
 • صدور تخصیص درآمد های مراکز شهری وروستائی ، بیمارستانی ، دارووتجهیزات پس از وصول آن درپایان هرماه
 • تهیه وتنظیم آمار بازنشستگان واختصاص مبلغ پاداش مربوطه به واحدها
 • ابلاغ بودجه مصوب اصلاحی دانشگاهوتنظیم موافقتنامه اصلاحی واحد های تابعه