پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

technology partners

بودجه و برنامه ریزی

فرآیندهای کاری

فرآیندهای کاری فرآیند بودجه بخش درمان: تهیه وتنظیم لایحه بودجه تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحیه تهیه وتنظیم وابلاغ بودجه مصوب بیمارستانها ، معاونت غذا و دارو و معاونت توسعه ابلاغ تخصیص جاری درمقاطع ۳ ماهه ، ۶ ماهه ، ۹ ماهه ،۱۲ماهه و تخصیص های اصلاحی ابلاغ ...

شرح وظایف مدیریت بودجه و پایش عملکرد

شرح وظایف مدیریت بودجه و پایش عملکرد شرح وظایف مدیریت بودجه و برنامه ای دانشگاه : تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه براساس سیاستها وضوابط بودجه کلکشور انجام مطالعات و اقدامات لازم درزمینه روشهای نوین سازماندهی منابع مالی درجهت نیل به هدف نهائی دانشگاه مطالعه وتحلیل روشهای کاهش هزینه ...